interior of gym

AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA

Ludzie tacy żyją przeszłością, są sztywni w swych poglądach i przejawiają po­stawę wyraźnie konserwatywną. Obniżenie aktywności poznawczej u ludzi dorosłych prowadzi niejednokrotnie do przedwczesnego poja­wiania się symptomów starości.Aktywność poznawcza człowieka dorosłego zależy też w dużym stop­niu od tego, jakie treści i formy uczenia się przeważały w poprzednim okresie. Ludzie, którzy odbywali intensywny trening myślowy, zacho­wują przez długi czas zdolności poznawcze i twórcze. Historia dostarcza wielu przykładów sławnych ludzi, którzy po przekroczeniu wieku 70 lat odgrywali nadal wielką rolę w życiu politycznym, naukowym i arty­stycznym; wystarczy choćby wymienić Galileusza, Kanta, Michała Anio­ła, Goethego, de Gaulle’a.Aktywność poznawcza ułatwia adaptację do warunków środowiska, stanowi więc ważny czynnik wpływający na sukcesy życiowe. Każdy człowiek przechodzi w swym życiu okres, w którym jego aktywność jest najsilniejsza, a efekty działalności największe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *