Woman Exercising Bear Body of Water

DĄŻENIE DO USAMODZIELNIENIA

Wzrastają obowiązki córki lub syna w rodzi­nie, czy to w zakresie opieki nad młodszym rodzeństwem, czy też udziału i pomocy w gospodarstwie domowym. Równocześnie coraz większego znaczenia nabierają związki koleżeńskie i przyjacielskie.Młodzież… dąży do s-zybkiego usamodzielnienia: się, wyzwolenia spod bezpośredniego wafawu rodziców, do uniezależnienia od ich nadzoru. Po­woduje to liczne konflikty, które mogą przybrać formy głębokie i po­ważne, jeśli matka lub ojciec nie zdobędą się na to, aby w odpowied­niej chwili przejść z płaszczyzny autorytetu na płaszczyznę zrozumienia i przyjaźni. Badania Julii Skorupskiej-Sobańskiej, przeprowadzone wśród młodzieży warszawskich szkół podstawowych i średnich, wykazały, że nasilenie konfliktów z rodzicami przypada zwykle na wiek 14—16 lat, przy czym ich źródło stanowią w opinii młodzieży najczęściej pretensje o    słabe wyniki w nauce oraz ograniczanie swobody i aktywności w czasie wolnym od lekcji. Młodzież licealna ocenia niekiedy bardzo kry­tycznie pewne zachowania i postawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *