Woman Exercising

INNA CZYNNOŚĆ

Takie zabawy uczą dzieci projektowania i plano­wania, kształtują więc czynności umysłowe przydatne w nauce i pracy. Wyrabiają też sprawności motoryczne, zmysł estetyczny, poczucie ładu i celowości konstrukcji. Inną czynnością manipulacyjno-konstrukcyjną, a zarazem charaktery­styczną dla tego wieku formą ekspresji wyobrażeń i przeżyć dziecięcych, jest rysowanie (i wszelkie pokrewne zajęcia artystyczno-techniczne, jak malowanie, lepienie, wycinanie itp.). Mówi się tu często o „twór­czości dziecka”, lub nawet o „sztuce dziecka”, podkreślając tym samym, że niektóre wytwory dzieci odznaczają się prawdziwą wartością arty­styczną, są naiwne i pełne wdzięku, mają swój odrębny, uproszczony styl, oryginalną kolorystykę i kompozycję przypominającą sztukę pry­mitywną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *