Selective Focus Photography Of Woman In Pink Shirt

ISTNIEJĄCE MOŻLIWOŚCI

Ale takie możliwości istnieją nie tylko w stosunku do zwierząt. Mno­żą się doniesienia o konsekwencjach drażnienia elektrycznego tzw. struk­tur głębokich mózgu również u człowieka. Ludziom instaluje się elek­trody w celach leczniczych, ale przy tej okazji można przekonać się, jakie konsekwencje pociąga za sobą drażnienie różnych partii mózgu.I tak np. badacz radziecki W. M. Smirnow opisuje wyniki serii takich za­biegów, w toku których stwierdzano pojawienie się reakcji seksualnej u jednych spośród poddanych drażnieniu pacjentek, u drugich zaś prze­jawy bezprzyczynowego lęku bądź złości. W innych badaniach przeko­nano się, że drażnienie niektórych okolic powoduje zmniejszenie napię­cia emocjonalnego i irytacji u chorych.W przytoczonych przykładach mowa była o możliwości wywoływania pewnych stanów emocjonalno-popędowych za pomocą drażnienia elektrycznego. Ale istnieją dane, które wskazują, że drażniąc pewne obszary kory mózgowej człowieka można wywoływać procesy innym charakterze — np. halucynacje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *