Selective Focus Photography Of Woman In Pink Shirt

KOŃCOWE STADIUM

Starość jest końcowym stadium rozwoju ontogenetycznego i, jak wszystkie poprzednie stadia, ma swe określone, specyficzne cechy. Do najistotniejszych należy wspomniane wyżej osłabienie aktywności, zwią­zane ze zmianami regresyjnymi zachodzącymi w organizmie. Człowiek stary zachowuje jednak pełne możliwości zarówno biologicznego, jak i społecznego przystosowania się do warunków życia w społeczeństwie. Z tego punktu widzenia starość nie jest patologią, lecz normalnym sta­nem organizmu i osobowości człowieka, który przeżył kilkadziesiąt lat. Fakt, że w tym okresie występują częściej i bardziej powszechnie roz­maite trudności przystosowawcze, wynika m. in. z tego, że społeczeń­stwo zbyt mało uwagi poświęca ludziom starym, nie stosując w dosta­tecznej mierze oddziaływań wychowawczych, resocjalizacyjnych, psy­choterapeutycznych itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *