grayscale photo of man exercising

MYŚLENIE MŁODZIEŻY

Uczeń ujmuje logicznie różnorodne problemy i zadania. Zanim przystąpi do ich rozwiązywania lub też zanim wykona jakieś do­świadczenie, stawia określone hipotezy uwzględniające znane mu prawa i zasady, następnie zaś stara się wydedukować ich konsekwencje, prze­widzieć, do jakiego wyniku może doprowadzić przyjęcie każdej z tych hipotez, w końcu zaś sprawdzić, czy istotnie nastąpił przewidywany re­zultat działania. Myślenie młodzieży staje się stopniowo podporządkowane logice ra­chunku zdań, a jego struktura — zbliżona do modeli logiczno-matema- tycznych. Starsza młodzież potrafi nie tylko formułować hipotezy, lecz również łączyć je i zestawiać w różnorodne grupy i kombinacje, któ­rych składniki dobiera i przemieszcza tak, aby sprawdzić ich znaczenie. Dzięki wytworzeniu struktur operacyjnych uczniowie coraz lepiej rozu­mieją takie problemy, jak proporcje, równowaga sił, prawdopodobień­stwo pewnych obliczeń itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *