Man And Woman Holding Battle Ropes

OCZEKIWANIA OD DZIECKA

Na ogół oczekujemy jednak od dziecka sied­mioletniego pewnego stopnia dojrzałości szkolnej, czyli okre­ślonego poziomu rozwoju, który pozwoli mu na skuteczne przyswajanie sobie i ćwiczenie podstawowych sprawności — czytania, pisania i licze­nia — w ramach systemu klasowo-lekcyjnego oraz umożliwi dalsze kształtowanie osobowości.Na dojrzałość dzieci do nauki szkolnej składają się następujące ele­menty: odpowiedni do poziomu wieku rozwój fizyczny i ruchowy, po­łączony z pewnym opanowaniem precyzyjnych ruchów rąk i palców — rzecz niezbędna przy pisaniu; dość duży zasób wiedzy o świecie i do­bra orientacja w bliskim otoczeniu; umiejętność porozumiewania się z dorosłymi i rówieśnikami za pomocą mowy potocznej zrozumiałej dla odbiorcy; zdolność do działania intencjonalnego, tj. podejmowania czyn- nośsi zmierzających do określonego celu, i wykonania ich do końca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *