An on Treadmill

ODDZIAŁYWANIE INFORMACYJNE

Tak więc oddziaływanie informacyjne stwarza mechanizmy orienta­cji w otoczeniu, budując w ten sposób przesłanki do odbioru nowych bodźców. Z przedstawionego materiału wynika ważny wniosek: zdolność do orientacji w otoczeniu musi być poważnie ograniczona, jeżeli oddzia­ływanie informacyjne było niewystarczające. Należałoby zatem przy­puszczać, że dziecko, które stykało się ze środowiskiem informacyjnie bardzo ubogim i nie miało okazji wytworzyć należytego repertuaru schematów percepcyjnych, będzie miało ograniczone zdolności do pra­widłowego reagowania w nowych sytuacjach i napotka duże trudno­ści przy wszelkim uczeniu się, ze względu na brak właściwego treningu przygotowawczego. Przypuszczenie takie znajduje potwierdzenie w tra­gicznych przykładach dzieci wychowywanych w bardzo złych warun­kach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *