topless man in black shorts carrying black dumbbell

POSTAWA RODZICÓW WOBEC DZIECKA

Wprawdzie dziecku w wieku przedszkolnym trudno jest całkowicie stłumić i opanować gniew, ale przy właściwym oddziaływaniu wycho­wawczym dorośli mogą zapobiegać skutecznie wielu wybuchom afek- tywnym u dziecka. Przyczynia się do tego przede wszystkim zorgani­zowanie takiego trybu życia, który nie obciąża nadmiernie układu nerwowego i nie stwarza okazji do zbyt wielu sytuacji frustracyjnych, jak również unikanie w wychowaniu małego dziecka stosowania form przymusu oraz zbyt częstych kar i wymówek.Postawa rodziców wobec dziecka i atmosfera w rodzinie i przedszkolu decydują nie tylko o rozwoju wyższych form życia uczuciowego oraz o    zmniejszeniu się intensywności i częstości negatywnych afektów, lecz mają także zasadnicze znaczenie dla równowagi emocjonalnej w póź­niejszych okresach życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *