grayscale photo of man exercising

SPRAWDZENIE ZJAWISKA

Chodzi m. in. o spraw­dzenie zjawiska akceleracji w rozwoju młodych pokoleń, jakie niewąt­pliwie obserwuje się nie tylko w dziedzinie rozwoju fizycznego lecz również w sferze umysłowej. Czy przemiany współczesnej cywilizacji, napływ ogrońmej ilości różnorakich bodźców i informacji przez środki masowego przekazu — radio i telewizję — nie przyspieszają rozwoju dzieci tak dalece, że przeciętnie uzdolnione dziecko może rozpoczynać naukę szkolną o rok czy nawet dwa wcześniej?W przystosowaniu dziecka do szkoły odgrywa rolę jednak nie tylko jego dojrzałość intelektualna, zasób pojęć i wiadomości o świecie, lecz także — jak już wspomnieliśmy poprzednio — odpowiedni stopień uspołecznienia, zdolność do nawiązywania interakcji z kolegami i do­rosłymi spoza rodziny. Zachodzi obawa, że zbyt wczesne przebywanie dzieci w dużym zespole w klasie szkolnej i podporządkowanie ich rygo­rom systemu klasowo-lekcyjnego mogłoby wywołać rozmaite zaburze­nia emocjonalne właśnie ze względu na braki w dziedzinie dojrzałości społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *