Woman With Red Top And Black Shorts On Purple Yoga Mat

WAŻNE RUCHY

Ruchy te są szczególnie ważne przy stykaniu się z nowymi przedmiotami; przy rozpoznawaniu przedmiotów dobrze znanych wy­starczy ich niewiele (szczególnie dotyczy to odbioru dźwięku).Aby bliżej scharakteryzować, na czym te ruchy polegają, odwołamy się do konkretnego eksperymentu.W jednym z laboratoriów radzieckich poddano analizie proces spo­strzegania u dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dzieci te siadały przed ekra­nem, na którym pojawiały się różnego rodzaju figury. W ekranie znaj­dował się otwór, a w nim obiektyw kamery filmowej, przy pomocy której rejestrowano ruchy gałek ocznych dzieci w trakcie oglądania figur. Figury rzutowano na ekran w taki sposób, aby ich środek przy­padał na kamerę. Zadaniem dzieci było oglądanie pokazywanych figur i wskazywanie tych, które pojawiały się powtórnie (rozpoznanie). Cóż stwierdzono?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *